Vår kompetens

Ledarutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är den grupp som ledaren har för att skaffa ett gott beslutsunderlag för verksamhetens framtid. I en komplex värld är det omöjligt för ledaren att ensam inneha all expertkunskap. Det är vår erfarenhet att många ledningsgrupper inte har en gemensam uppfattning om vad de är till för. Inte heller har medlemmarna alltid tydliga roller och arbetsuppgifter i ledningsgruppen. Vidare har man ofta olika uppfattningar om beslutsordningen. Andra frågor kan vara normbildning och spelregler. Att bli tydlig både om mål och samarbetsfrågor skapar styrka och effektivitet på ledningsgruppens möten.Perema processar ledningsgruppsutveckling efter ledarens ambitioner.


Handledning/coaching enskild eller i grupp

Chefshandledning kan ske enskilt eller i grupp. Att bli chef är att kliva in i ett nytt landskap. Man lämnar det trygga kunnandets hem och besöker helt nya områden där man ska stimulera andras kunnande och utveckling. En chef på ett av världens större IT-bolag berättade för länge sedan något mycket klokt för oss: "Att vara chef innebär att jag skall stimulera andra att växa förbi mig i sitt kunnande och veta att jag har gjort precis det som är mitt uppdrag. Jag skall dessutom kunna behålla min självkänsla i detta.”


Chefhandledning kan vara inriktad både på verksamhet och på individ. När det gäller verksamhet kan det röra frågor som hur jag ska organisera verksamheten, hur jag lägger upp mina möten och mina samtal osv. Mer individinriktad handledning rör ofta frågor som vad jag vill med att vara chef, om jag passar för denna uppgift, hur den stämmer med mina privata förhållanden just nu, hur jag utvecklar relationen till min egen chef osv. När vi startar handledningen diskuterar vi vilket målet är med att gå i handledning. Under handledningens gång utvärderar vi med jämna mellanrum att vi är på rätt väg. Om förtroende uppstår har vi oftast långa, och för bägge parter utvecklande, relationer inom detta område.

Organisationsutveckling

Ledning från grunden:

 • Är Peremas koncept för medarbetarmätning och organisationsanalys 
 • Ersätter den traditionella medarbetarenkäten 
 • Kräver större engagemang och insats från uppdragsgivare och anställda  
 • Förankrings- och utvecklingsarbete påbörjas i samband med att undersökningen avslutas
 • Pågår under en period av 6 - 8 veckor 
 • Har använts i näringsliv, kommuner och Svenska Kyrkan
 • Tar avstamp i arbetsmiljölagen samt systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • Genomförs av kvalificerade konsulter med lång erfarenhet 
 • Involverar medarbetarna under hela undersökningsfasen 
 • Rekommenderas för arbetsplatser med 15-120 anställda 
 • Fokusering sker på områden, som anses ha stor påverkan på ovanstående

 

Genomförande

 1. Undersökning 

-All personal svarar på en enkät

-Presentation av enkätresultat för personal och ledning

-Fastställande av prioriterade områden 

 1. Fördjupningsintervjuer 

-Intervjuer med ett urval av personalen

-Sammanställning och analys av intervjuresultaten

 1. Förankring 

-Förankring med all personal enligt Peremas metod

-Slutrapportering med förslag till åtgärder

 

Verksamhetsutveckling/processutveckling

Verksamhetsutveckling/processutveckling

En process beskriver ett arbetsflöde av hela eller delar av en verksamhet. Den kan omfatta flera avdelningar, som samverkar för att nå gemensamma mål. Ett synliggörande av ett arbetsflöde ökar möjligheterna till förbättringar oavsett om det gäller ledtider, kostnader eller kvalitet.Peremas erfarenhet är att verksamhetsutveckling med fördel sker genom kartläggning, analys och utveckling av organisationens processer och med tillämpning av principerna i Lean.Lean innebär att skapa effektiva och resurssnåla processer för att bättre kunna tillgodose kundernas/brukarnas behov. Lean har sedan länge tillämpats inom bilindustrin men tillämpas numera med framgång även inom administration och tjänsteproduktion.Peremas har lång erfarenhet av att leda projekt med Processutveckling såväl inom näringslivet som inom offentlig verksamhet. Vi kan därför ge stöd med projektledning och/eller rådgivning.

Samtalsutbildning

Samtalsutbildning


"Att samtala är djupt nödvändigt. 

Om man inte samtalar, 

kan man fastna i sin egen övertygelses våld" 

-Kerstin Ekman 


Goda samtal är enligt vår mening den kanske viktigaste framgångsfaktorn. Att vi förstår varandra så långt som möjligt. Alltför ofta stödjer vi vår uppfattning om den andre på antaganden, förutsättningar, fördomar, förhoppningar och annat som bor i oss själva. Inte i den andre. Professionella samtal hålls idag på arbetsmarknaden vid rekrytering. utveckling, rehabilitering, lönesättning, avveckling samt med kunder. Basfärdigheterna i alla samtal är desamma. Vissa områden får dock större eller mindre betydelse beroende på samtalets art. Att lära om samtal är en livslång process. Perema har sedan starten arbetat med utbildningar inom detta område och betraktar detta som en av våra huvudtjänster.

Rekrytering

Kandidatutvärdering

Vid rekrytering kan det uppstå situationer där man är tveksam till det slutliga valet av kandidat. Man kan ha två eller tre kandidater att välja mellan eller så vill man helt enkelt känna sig extra övertygad om att den kandidat man valt är den rätta.

Perema arbetar med cirkulära intervjuer istället för tester.

Fördjupad intervju av aktuell kandidat innebär intervju vid tre olika tillfällen. Denna metod inleds med genomgång av relevanta utbildningar och betyg (kunskap). Därefter görs en genomgång av kandidatens erfarenhet av arbetserfarenhet och betyg/intyg. Här läggs stor vikt vid kritiska händelser i kandidatens karriär, både positiva och negativa (erfarenhet). Störst vikt läggs vid genomgång, samtal och analys av kandidatens personlighet. Syftet är framförallt att få en ökad förståelse beträffande personlighet, drivkrafter och motivation samt en fördjupad kunskap om starka och svaga sidor hos personen. Detta för att ge så realistiska förväntningar som möjligt om framtida förhållningssätt och prestationer. Slutligen görs en omfattande analys av aktuell kandidat samt skriftlig och muntlig rapportering till uppdragsgivaren. Hjälp med att ta fram och/eller värdera referenser kan även genomföras vid behov. Uppföljning av rekryteringen sker till kandidat som fått befattningen och till uppdragsgivare efter ca sex månaders anställning. Till kandidat som ej fått befattningen ges möjlighet till feedbacksamtal.